https://kahoot.com/

- Giáo viên tạo tài khoản trên website.

Click https://play.kahoot.com/ link to open resource.